Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2007
(JOHOR)

Home > Statistik Agihan Zakat > JOHOR > Terperinci

Negeri : JOHOR
Tahun : 2007

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 4,024,660.00 0
Miskin (al-Masakin) 10,777,308.52 0
Amil 6,183,955.82 0
Muallaf 3,504,344.62 0
Riqab 0.00 0
Gharimin 438,125.50 0
Fisabilillah 18,874,699.30 0
Ibnu Sabil 28,790.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 43,831,883.76 0