Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2006
(JOHOR)

Home > Statistik Agihan Zakat > JOHOR > Terperinci

Negeri : JOHOR
Tahun : 2006

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 16,159,407.01 0
Miskin (al-Masakin) 0.00 0
Amil 8,381,097.12 0
Muallaf 3,865,471.19 0
Riqab 0.00 0
Gharimin 275,863.08 0
Fisabilillah 14,562,070.07 0
Ibnu Sabil 163,440.49 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 43,407,348.96 0