Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2018
(SELANGOR)

Home > Statistik Agihan Zakat > SELANGOR > Terperinci

Negeri : SELANGOR
Tahun : 2018

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 121,567,634.00 13,910
Miskin (al-Masakin) 293,025,091.00 37,037
Amil 99,209,963.00 0
Muallaf 49,424,760.00 0
Riqab 24,279,041.00 0
Gharimin 68,640,358.00 0
Fisabilillah 172,615,421.00 0
Ibnu Sabil 1,115,752.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 829,878,020.00 50,947