Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2015
(KEDAH)

Home > Statistik Agihan Zakat > KEDAH > Terperinci

Negeri : KEDAH
Tahun : 2015

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 8,065,103.90 2,690
Miskin (al-Masakin) 61,388,703.24 41,526
Amil 13,981,219.98 0
Muallaf 1,902,260.00 190
Riqab 0.00 0
Gharimin 32,100.00 13
Fisabilillah 59,396,847.73 61,053
Ibnu Sabil 189,050.00 93
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 144,955,284.85 105,565