Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2020
(KEDAH)

Home > Statistik Agihan Zakat > KEDAH > Terperinci

Negeri : KEDAH
Tahun : 2020

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 45,187,674.32 20,295
Miskin (al-Masakin) 58,112,487.26 4,104
Amil 24,214,947.57 4,581
Muallaf 1,571,320.19 366
Riqab 17,379.90 69
Gharimin 60,707.43 75
Fisabilillah 66,532,404.50 33,713
Ibnu Sabil 1,296.30 83
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 195,698,217.47 63,286