Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2020
(MELAKA)

Home > Statistik Agihan Zakat > MELAKA > Terperinci

Negeri : MELAKA
Tahun : 2020

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 5,492,663.00 206
Miskin (al-Masakin) 33,365,790.00 7,830
Amil 15,978,072.00 0
Muallaf 5,404,800.00 166
Riqab 426,090.00 0
Gharimin 361,445.00 0
Fisabilillah 19,160,883.00 0
Ibnu Sabil 80,111.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 80,269,854.00 8,202