Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2007
(PERLIS)

Home > Statistik Agihan Zakat > PERLIS > Terperinci

Negeri : PERLIS
Tahun : 2007

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 454,398.00 0
Miskin (al-Masakin) 2,233,408.00 0
Amil 1,449,656.00 0
Muallaf 185,989.00 0
Riqab 0.00 0
Gharimin 0.00 0
Fisabilillah 7,270,853.00 0
Ibnu Sabil 3,265.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 11,597,569.00 0