Kutipan Zakat Harta dan Fitrah Bagi Tahun 2017 (WILAYAH PERSEKUTUAN)

Home > Statistik Kutipan Zakat > WILAYAH PERSEKUTUAN > Terperinci

Negeri : WILAYAH PERSEKUTUAN
Tahun : 2017

Jumlah Kutipan dan Pembayar Zakat

Jenis Zakat Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
Zakat Harta 612,671,451.00 167,843
Zakat Fitrah 8,742,980.00 3,127
JUMLAH 621,414,431.00 170,970

Pecahan Kutipan dan Bilangan Pembayar Zakat Harta

Jenis - Jenis Zakat (Harta) Kutipan (RM) Bilangan Pembayar
1. Pendapatan 408,868,187.00 143,388
2. Perniagaan 122,142,890.00 2,680
3. Harta 37,738,539.00 4,224
4. Simpanan 32,971,008.00 11,497
5. Saham 2,411,226.00 1,049
6. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) 5,450,530.00 2,304
7. Emas 1,982,587.00 2,127
8. Qadha 1,071,544.00 448
9. Tanaman 6,261.00 25
10. Ternakan 1,026.00 21
11. Galian 300.00 1
12. Lain-lain Kutipan 27,353.00 79
JUMLAH 612,671,451.00 167,843