Kaedah 1 : Pengiraan Zakat Pendapatan Tanpa Tolakan Had Kifayah

Menggunakan Kaedah Pendapatan Kasar (Tanpa Tolakan)
2.5% atas jumlah pendapatan kasar setahun (jika pendapatan tersebut melebihi nisab tahun semasa).

Gaji / Pendapatan Setahun * :
Elaun Setahun :
Bonus :
Lain-lain Pendapatan Setahun ** :
Kadar Nisab Semasa Mengikut Negeri *** :
   

Anggaran Pengiraan Zakat

Kadar Nisab Setahun : RM
Jumlah Pendapatan Kasar (setahun) : RM
Pendapatan yang layak dizakat : RM
Zakat yang wajib dibayar (Setahun) (RM 0 x 2.5%) : RM
Zakat yang wajib dibayar (Sebulan) (RM 0 / 12 bulan) : RM

Sila Rujuk Pusat Zakat Negeri Masing-Masing Untuk Pengiraan / Penerangan Terperinci