Kaedah 2 : Pengiraan Zakat Pendapatan Dengan Tolakan Had Kifayah

Menggunakan Kaedah Pendapatan Bersih (Dengan Tolakan) (Pendapatan kasar setahun ditolak dengan perbelanjaan yang dibenarkan setahun) x 2.5%

Gaji / Pendapatan Setahun * :
Elaun Setahun :
Bonus :
Lain-lain Pendapatan Setahun ** :
Kadar Nisab Semasa Mengikut Negeri *** :

 

Diri Sendiri (RM8000) * :
Isteri (RM3000 seorang) :
Anak (RM1000 seorang) :
Pemberian Ibubapa :
Tabung Haji :
Caruman KWSP :
Caruman kepada lain institusi yang mengeluarkan zakat :
     
   

Anggaran Pengiraan Zakat

Kadar Nisab Setahun : RM
Jumlah Pendapatan Kasar (setahun) : RM
Tolakan Had Kifayah : RM
Pendapatan Bersih : RM
Pendapatan yang layak dizakat : RM
Zakat yang wajib dibayar (Setahun) (RM 0 x 2.5%) : RM
Zakat yang wajib dibayar (Sebulan) (RM 0 / 12 bulan) : RM

Sila Rujuk Pusat Zakat Negeri Masing-Masing Untuk Pengiraan / Penerangan Terperinci