Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2012
(JOHOR)

Home > Statistik Agihan Zakat > JOHOR > Terperinci

Negeri : JOHOR
Tahun : 2012

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 16,891,288.31 0
Miskin (al-Masakin) 43,795,285.74 0
Amil 15,693,967.92 0
Muallaf 10,867,450.50 0
Riqab 0.00 0
Gharimin 511,120.79 0
Fisabilillah 55,320,558.98 0
Ibnu Sabil 266,898.52 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 143,346,570.76 0