Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2014
(JOHOR)

Home > Statistik Agihan Zakat > JOHOR > Terperinci

Negeri : JOHOR
Tahun : 2014

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 33,408,561.48 0
Miskin (al-Masakin) 71,367,276.66 0
Amil 19,335,836.21 0
Muallaf 12,237,084.38 0
Riqab 0.00 0
Gharimin 795,816.97 0
Fisabilillah 53,881,403.07 0
Ibnu Sabil 417,590.57 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 191,443,569.34 0