Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2015
(JOHOR)

Home > Statistik Agihan Zakat > JOHOR > Terperinci

Negeri : JOHOR
Tahun : 2015

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 43,346,642.83 26,778
Miskin (al-Masakin) 98,460,442.33 105,819
Amil 23,498,185.30 2,017
Muallaf 13,900,464.13 8,514
Riqab 0.00 0
Gharimin 1,769,451.09 109
Fisabilillah 62,558,386.60 0
Ibnu Sabil 705,171.37 315
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 244,238,743.65 143,552