Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2016
(JOHOR)

Home > Statistik Agihan Zakat > JOHOR > Terperinci

Negeri : JOHOR
Tahun : 2016

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 48,459,146.73 44,341
Miskin (al-Masakin) 116,701,688.17 105,793
Amil 21,922,775.98 2,190
Muallaf 18,430,947.80 9,800
Riqab 0.00 0
Gharimin 1,169,960.05 100
Fisabilillah 89,591,113.69 490
Ibnu Sabil 724,081.23 170
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 296,999,713.65 162,884