Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2017
(JOHOR)

Home > Statistik Agihan Zakat > JOHOR > Terperinci

Negeri : JOHOR
Tahun : 2017

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 50,969,852.31 0
Miskin (al-Masakin) 123,012,100.74 0
Amil 25,097,768.63 0
Muallaf 18,089,999.11 0
Riqab 0.00 0
Gharimin 1,263,533.47 0
Fisabilillah 74,270,270.53 0
Ibnu Sabil 474,924.83 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 293,178,449.62 0