Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2018
(JOHOR)

Home > Statistik Agihan Zakat > JOHOR > Terperinci

Negeri : JOHOR
Tahun : 2018

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 55,880,966.77 0
Miskin (al-Masakin) 95,621,740.80 0
Amil 25,914,066.00 0
Muallaf 18,322,273.89 0
Riqab 0.00 0
Gharimin 1,714,112.02 0
Fisabilillah 63,348,886.88 0
Ibnu Sabil 508,109.30 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 261,310,155.66 0