Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2011
(JOHOR)

Home > Statistik Agihan Zakat > JOHOR > Terperinci

Negeri : JOHOR
Tahun : 2011

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 14,891,099.42 0
Miskin (al-Masakin) 34,913,964.36 0
Amil 15,676,137.67 0
Muallaf 9,222,345.21 0
Riqab 0.00 0
Gharimin 3,983,001.53 0
Fisabilillah 72,609,715.39 0
Ibnu Sabil 131,214.97 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 151,427,478.55 0