Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2010
(JOHOR)

Home > Statistik Agihan Zakat > JOHOR > Terperinci

Negeri : JOHOR
Tahun : 2010

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 13,402,328.92 0
Miskin (al-Masakin) 29,404,652.03 0
Amil 13,561,051.51 0
Muallaf 8,098,428.14 0
Riqab 0.00 0
Gharimin 2,623,277.94 0
Fisabilillah 47,809,382.71 0
Ibnu Sabil 153,151.70 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 115,052,272.95 0