Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2009
(JOHOR)

Home > Statistik Agihan Zakat > JOHOR > Terperinci

Negeri : JOHOR
Tahun : 2009

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 9,896,091.37 0
Miskin (al-Masakin) 22,885,290.05 0
Amil 11,191,469.01 0
Muallaf 8,772,522.51 0
Riqab 0.00 0
Gharimin 2,108,375.02 0
Fisabilillah 42,372,062.90 0
Ibnu Sabil 193,848.70 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 97,419,659.56 0