Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2008
(JOHOR)

Home > Statistik Agihan Zakat > JOHOR > Terperinci

Negeri : JOHOR
Tahun : 2008

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 6,683,774.00 0
Miskin (al-Masakin) 16,805,502.24 0
Amil 11,374,904.91 0
Muallaf 5,432,616.94 0
Riqab 0.00 0
Gharimin 1,794,993.43 380
Fisabilillah 32,071,592.97 0
Ibnu Sabil 133,065.50 106
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 74,296,449.99 486