Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2013
(JOHOR)

Home > Statistik Agihan Zakat > JOHOR > Terperinci

Negeri : JOHOR
Tahun : 2013

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 24,312,205.52 0
Miskin (al-Masakin) 55,866,769.54 0
Amil 16,725,505.26 0
Muallaf 10,609,258.11 0
Riqab 0.00 0
Gharimin 629,049.21 0
Fisabilillah 51,146,363.17 0
Ibnu Sabil 256,273.66 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 159,545,424.47 0