Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2014
(SELANGOR)

Home > Statistik Agihan Zakat > SELANGOR > Terperinci

Negeri : SELANGOR
Tahun : 2014

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 73,421,019.00 13,613
Miskin (al-Masakin) 159,501,653.00 30,048
Amil 72,687,979.00 0
Muallaf 53,147,258.00 0
Riqab 23,571,402.00 0
Gharimin 58,319,112.00 0
Fisabilillah 153,698,357.00 0
Ibnu Sabil 767,342.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 595,114,122.00 43,661