Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2016
(SELANGOR)

Home > Statistik Agihan Zakat > SELANGOR > Terperinci

Negeri : SELANGOR
Tahun : 2016

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 98,441,593.00 0
Miskin (al-Masakin) 200,234,552.00 0
Amil 84,217,035.00 0
Muallaf 60,924,010.00 0
Riqab 30,431,614.00 0
Gharimin 72,864,047.00 0
Fisabilillah 150,174,800.00 0
Ibnu Sabil 206,362.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 697,494,013.00 0