Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2020
(SELANGOR)

Home > Statistik Agihan Zakat > SELANGOR > Terperinci

Negeri : SELANGOR
Tahun : 2020

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 157,815,297.00 17,804
Miskin (al-Masakin) 342,974,143.00 40,523
Amil 114,116,301.00 0
Muallaf 39,213,383.00 6,289
Riqab 20,825,487.00 0
Gharimin 61,295,777.00 0
Fisabilillah 129,392,107.00 0
Ibnu Sabil 1,594,815.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 867,227,310.00 64,616