Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2011
(SELANGOR)

Home > Statistik Agihan Zakat > SELANGOR > Terperinci

Negeri : SELANGOR
Tahun : 2011

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 35,550,504.00 0
Miskin (al-Masakin) 74,996,599.00 0
Amil 49,174,981.00 0
Muallaf 15,484,722.00 0
Riqab 7,756,532.00 0
Gharimin 31,408,237.00 0
Fisabilillah 156,104,625.00 0
Ibnu Sabil 1,244,761.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 371,720,961.00 0