Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2010
(SELANGOR)

Home > Statistik Agihan Zakat > SELANGOR > Terperinci

Negeri : SELANGOR
Tahun : 2010

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 50,340,016.00 0
Miskin (al-Masakin) 76,862,543.00 0
Amil 42,116,815.00 0
Muallaf 19,956,580.00 0
Riqab 2,454,920.00 0
Gharimin 29,105,926.00 0
Fisabilillah 108,303,881.00 0
Ibnu Sabil 1,223,822.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 330,364,503.00 0