Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2009
(SELANGOR)

Home > Statistik Agihan Zakat > SELANGOR > Terperinci

Negeri : SELANGOR
Tahun : 2009

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 36,989,019.45 10,778
Miskin (al-Masakin) 65,558,246.34 10,843
Amil 34,000,000.00 0
Muallaf 16,206,658.95 0
Riqab 1,603,968.99 0
Gharimin 29,779,357.74 0
Fisabilillah 91,447,622.59 0
Ibnu Sabil 1,037,707.96 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 276,622,582.02 21,621