Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2008
(SELANGOR)

Home > Statistik Agihan Zakat > SELANGOR > Terperinci

Negeri : SELANGOR
Tahun : 2008

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 11,394,204.00 0
Miskin (al-Masakin) 51,174,191.00 0
Amil 30,396,961.00 0
Muallaf 11,672,356.00 0
Riqab 1,089,512.00 0
Gharimin 18,976,522.00 0
Fisabilillah 63,595,217.00 0
Ibnu Sabil 699,808.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 188,998,771.00 0