Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2012
(SARAWAK)

Home > Statistik Agihan Zakat > SARAWAK > Terperinci

Negeri : SARAWAK
Tahun : 2012

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 6,295,360.00 10,027
Miskin (al-Masakin) 3,141,152.00 7,501
Amil 5,161,576.00 0
Muallaf 1,119,344.00 27
Riqab 0.00 0
Gharimin 5,469.00 3
Fisabilillah 20,746,635.00 0
Ibnu Sabil 2,075.00 5
Lain-lain 294,503.00 230
JUMLAH 36,766,114.00 17,793