Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2015
(SARAWAK)

Home > Statistik Agihan Zakat > SARAWAK > Terperinci

Negeri : SARAWAK
Tahun : 2015

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 7,498,888.00 7,015
Miskin (al-Masakin) 3,303,952.00 5,772
Amil 6,272,503.00 0
Muallaf 2,609,428.00 19
Riqab 0.00 0
Gharimin 18,552.00 9
Fisabilillah 24,451,371.00 0
Ibnu Sabil 824.00 1
Lain-lain 829,144.00 2,008
JUMLAH 44,984,662.00 14,824