Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2016
(SARAWAK)

Home > Statistik Agihan Zakat > SARAWAK > Terperinci

Negeri : SARAWAK
Tahun : 2016

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 8,460,403.00 8,140
Miskin (al-Masakin) 3,158,923.00 2,609
Amil 6,425,708.00 0
Muallaf 2,669,591.00 136
Riqab 30,000.00 1
Gharimin 34,235.00 9
Fisabilillah 26,027,601.00 0
Ibnu Sabil 2,532.00 7
Lain-lain 1,554,156.00 1,155
JUMLAH 48,363,149.00 12,057