Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2019
(SARAWAK)

Home > Statistik Agihan Zakat > SARAWAK > Terperinci

Negeri : SARAWAK
Tahun : 2019

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 12,001,561.55 0
Miskin (al-Masakin) 5,434,920.35 0
Amil 10,455,334.19 0
Muallaf 3,542,466.04 0
Riqab 0.00 0
Gharimin 17,465.00 0
Fisabilillah 34,916,471.58 0
Ibnu Sabil 885.00 0
Lain-lain 1,773,952.11 0
JUMLAH 68,143,055.82 0