Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2020
(SARAWAK)

Home > Statistik Agihan Zakat > SARAWAK > Terperinci

Negeri : SARAWAK
Tahun : 2020

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 12,757,616.10 0
Miskin (al-Masakin) 3,667,968.69 0
Amil 10,712,645.20 0
Muallaf 4,441,726.74 0
Riqab 0.00 0
Gharimin 221,538.30 0
Fisabilillah 38,575,429.63 0
Ibnu Sabil 397.00 0
Lain-lain 1,220,334.15 0
JUMLAH 71,597,655.81 0