Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2008
(SARAWAK)

Home > Statistik Agihan Zakat > SARAWAK > Terperinci

Negeri : SARAWAK
Tahun : 2008

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 4,867,737.25 0
Miskin (al-Masakin) 1,918,318.27 0
Amil 3,708,614.77 0
Muallaf 133,696.04 0
Riqab 0.00 0
Gharimin 11,190.00 0
Fisabilillah 6,687,596.89 0
Ibnu Sabil 16,050.04 0
Lain-lain 734,488.84 0
JUMLAH 18,077,692.10 0