Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2007
(SARAWAK)

Home > Statistik Agihan Zakat > SARAWAK > Terperinci

Negeri : SARAWAK
Tahun : 2007

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 3,571,474.00 0
Miskin (al-Masakin) 2,012,249.00 0
Amil 3,021,743.54 0
Muallaf 75,058.96 0
Riqab 0.00 0
Gharimin 7,928.00 0
Fisabilillah 2,922,612.82 0
Ibnu Sabil 2,137.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 11,613,203.32 0