Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2013
(SARAWAK)

Home > Statistik Agihan Zakat > SARAWAK > Terperinci

Negeri : SARAWAK
Tahun : 2013

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 6,483,663.00 9,817
Miskin (al-Masakin) 3,040,452.00 7,199
Amil 5,366,217.00 0
Muallaf 2,504,746.00 50
Riqab 0.00 0
Gharimin 2,385.00 2
Fisabilillah 17,413,366.00 0
Ibnu Sabil 1,453.00 3
Lain-lain 362,087.00 276
JUMLAH 35,174,369.00 17,347