Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2012
(WILAYAH PERSEKUTUAN)

Home > Statistik Agihan Zakat > WILAYAH PERSEKUTUAN > Terperinci

Negeri : WILAYAH PERSEKUTUAN
Tahun : 2012

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 64,262,422.00 0
Miskin (al-Masakin) 65,105,757.00 0
Amil 25,899,122.00 0
Muallaf 6,324,973.00 0
Riqab 0.00 0
Gharimin 2,618,557.00 0
Fisabilillah 107,339,260.00 0
Ibnu Sabil 417,506.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 271,967,597.00 0