Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2013
(WILAYAH PERSEKUTUAN)

Home > Statistik Agihan Zakat > WILAYAH PERSEKUTUAN > Terperinci

Negeri : WILAYAH PERSEKUTUAN
Tahun : 2013

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 69,802,102.00 0
Miskin (al-Masakin) 76,305,596.00 0
Amil 31,021,281.00 0
Muallaf 7,445,374.00 0
Riqab 0.00 0
Gharimin 4,574,842.00 0
Fisabilillah 138,830,575.00 0
Ibnu Sabil 414,685.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 328,394,455.00 0