Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2014
(WILAYAH PERSEKUTUAN)

Home > Statistik Agihan Zakat > WILAYAH PERSEKUTUAN > Terperinci

Negeri : WILAYAH PERSEKUTUAN
Tahun : 2014

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 98,231,873.00 0
Miskin (al-Masakin) 97,695,192.00 0
Amil 34,026,506.00 0
Muallaf 6,724,676.00 0
Riqab 0.00 0
Gharimin 4,900,529.00 0
Fisabilillah 177,000,961.00 0
Ibnu Sabil 646,171.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 419,225,908.00 0