Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2015
(WILAYAH PERSEKUTUAN)

Home > Statistik Agihan Zakat > WILAYAH PERSEKUTUAN > Terperinci

Negeri : WILAYAH PERSEKUTUAN
Tahun : 2015

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 133,126,846.00 0
Miskin (al-Masakin) 114,887,523.00 0
Amil 35,597,184.00 0
Muallaf 12,498,428.00 0
Riqab 0.00 0
Gharimin 5,899,683.00 0
Fisabilillah 305,785,183.00 0
Ibnu Sabil 930,010.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 608,724,857.00 0