Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2016
(WILAYAH PERSEKUTUAN)

Home > Statistik Agihan Zakat > WILAYAH PERSEKUTUAN > Terperinci

Negeri : WILAYAH PERSEKUTUAN
Tahun : 2016

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 95,861,885.00 923,317
Miskin (al-Masakin) 86,869,651.00 1,398,178
Amil 37,013,462.00 40,392
Muallaf 15,784,484.00 118,555
Riqab 0.00 61,543
Gharimin 838,162.00 20,679
Fisabilillah 208,030,586.00 601,651
Ibnu Sabil 321,602.00 27,311
Lain-lain 0.00 4,565
JUMLAH 444,719,832.00 3,196,191