Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2010
(WILAYAH PERSEKUTUAN)

Home > Statistik Agihan Zakat > WILAYAH PERSEKUTUAN > Terperinci

Negeri : WILAYAH PERSEKUTUAN
Tahun : 2010

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 42,281,905.00 0
Miskin (al-Masakin) 37,755,833.00 0
Amil 23,644,375.00 0
Muallaf 3,958,854.00 0
Riqab 0.00 0
Gharimin 2,568,388.00 0
Fisabilillah 75,596,066.00 0
Ibnu Sabil 716,461.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 186,521,882.00 0