Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2018
(WILAYAH PERSEKUTUAN)

Home > Statistik Agihan Zakat > WILAYAH PERSEKUTUAN > Terperinci

Negeri : WILAYAH PERSEKUTUAN
Tahun : 2018

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 80,422,427.69 46,091
Miskin (al-Masakin) 104,088,511.51 55,052
Amil 41,461,635.28 319
Muallaf 9,005,628.54 3,828
Riqab 10,057,552.87 2,390
Gharimin 11,259,770.52 2,594
Fisabilillah 176,825,271.90 12,554
Ibnu Sabil 434,889.30 2,730
Lain-lain 116,675,688.85 0
JUMLAH 550,231,376.46 125,558