Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2017
(WILAYAH PERSEKUTUAN)

Home > Statistik Agihan Zakat > WILAYAH PERSEKUTUAN > Terperinci

Negeri : WILAYAH PERSEKUTUAN
Tahun : 2017

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 88,346,794.00 42,507
Miskin (al-Masakin) 101,904,970.00 46,088
Amil 39,187,436.00 363
Muallaf 13,994,759.00 3,185
Riqab 2,117,476.00 1,251
Gharimin 5,939,285.00 2,131
Fisabilillah 210,444,043.00 12,103
Ibnu Sabil 338,230.00 1,001
Lain-lain 119,261,229.00 0
JUMLAH 581,534,222.00 108,629