Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2019
(WILAYAH PERSEKUTUAN)

Home > Statistik Agihan Zakat > WILAYAH PERSEKUTUAN > Terperinci

Negeri : WILAYAH PERSEKUTUAN
Tahun : 2019

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 103,013,058.00 38,448
Miskin (al-Masakin) 124,880,122.00 49,437
Amil 0.00 0
Muallaf 15,532,556.00 2,388
Riqab 11,991,322.00 2,685
Gharimin 9,652,556.00 3,246
Fisabilillah 179,595,796.00 10,841
Ibnu Sabil 686,936.00 1,877
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 445,352,346.00 108,922