Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2020
(WILAYAH PERSEKUTUAN)

Home > Statistik Agihan Zakat > WILAYAH PERSEKUTUAN > Terperinci

Negeri : WILAYAH PERSEKUTUAN
Tahun : 2020

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 125,756,888.32 74,989
Miskin (al-Masakin) 177,890,525.77 107,665
Amil 0.00 0
Muallaf 12,026,894.78 4,750
Riqab 12,561,683.59 2,896
Gharimin 26,893,799.54 8,780
Fisabilillah 170,533,194.92 15,484
Ibnu Sabil 807,929.78 885
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 526,470,916.70 215,449