Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2021
(WILAYAH PERSEKUTUAN)

Home > Statistik Agihan Zakat > WILAYAH PERSEKUTUAN > Terperinci

Negeri : WILAYAH PERSEKUTUAN
Tahun : 2021

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 134,146,640.00 74,405
Miskin (al-Masakin) 248,369,184.00 127,222
Amil 146,805,406.00 0
Muallaf 11,122,293.00 3,291
Riqab 9,467,007.00 2,177
Gharimin 32,883,366.00 9,959
Fisabilillah 149,435,573.00 22,087
Ibnu Sabil 216,409.00 581
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 732,445,878.00 239,722