Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2011
(WILAYAH PERSEKUTUAN)

Home > Statistik Agihan Zakat > WILAYAH PERSEKUTUAN > Terperinci

Negeri : WILAYAH PERSEKUTUAN
Tahun : 2011

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 56,837,761.00 23,475
Miskin (al-Masakin) 58,526,035.00 28,277
Amil 27,807,763.00 274
Muallaf 6,642,566.00 2,904
Riqab 0.00 0
Gharimin 3,770,992.00 1,868
Fisabilillah 91,118,598.00 10,456
Ibnu Sabil 2,145,720.00 5,640
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 246,849,435.00 72,894