Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2009
(WILAYAH PERSEKUTUAN)

Home > Statistik Agihan Zakat > WILAYAH PERSEKUTUAN > Terperinci

Negeri : WILAYAH PERSEKUTUAN
Tahun : 2009

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 36,086,389.00 18,065
Miskin (al-Masakin) 25,932,448.00 17,567
Amil 20,793,206.00 736
Muallaf 6,553,662.00 1,628
Riqab 0.00 0
Gharimin 2,229,586.00 887
Fisabilillah 43,027,207.00 5,695
Ibnu Sabil 487,030.00 3,939
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 135,109,528.00 48,517