Statistik Agihan Zakat Bagi Tahun 2008
(WILAYAH PERSEKUTUAN)

Home > Statistik Agihan Zakat > WILAYAH PERSEKUTUAN > Terperinci

Negeri : WILAYAH PERSEKUTUAN
Tahun : 2008

Jumlah Agihan Zakat

Asnaf NIlai Agihan (RM) Bilangan Penerima
Fakir (al Fuqara) 20,506,789.00 0
Miskin (al-Masakin) 22,596,480.00 0
Amil 17,638,431.00 0
Muallaf 5,652,879.00 0
Riqab 0.00 0
Gharimin 1,652,754.00 0
Fisabilillah 48,754,863.00 0
Ibnu Sabil 399,644.00 0
Lain-lain 0.00 0
JUMLAH 117,201,840.00 0